Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Teisingumo Aušros programa lietuvių ir rusų kalbomis/Программа Зари Справедливости на литовском и русском языках

***

Programa

Į humanišką visuomenę

Visuomeninio judėjimo TEISINGUMO AUŠRA programa

Pagrindinis judėjimo tikslas – realiai humaniška, socialiai teisinga visuomenė bei valstybė. Tokia valstybė visas pastangas skiria kiekvieno žmogaus būtiniems dvasiniams ir materialiniams poreikiams tenkinti: ji užtikrina žmogaus teisę į maistą, būstą, saugumą, sveikatą, darbą, poilsį, į sąžinės laisvę, skatina jo ir visos tautos kūrybiškumo bei dvasingumo išlaisvinimą ir pažadinimą – bei panaikina žmogaus išnaudojimą žmogumi. Tokia valstybė tampa tikrąja, liaudies demokratija.

Kliūtis šiam tikslui yra dabartinė nehumaniška tvarka, tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, kai viešpatauja mažuma, valdanti didelius materialinius ir ideologinius resursus bei turinti savus siaurus tikslus. Daugumos interesai nėra paisomi.

Lietuvos atgimimas prasideda nuo dvasinio-moralinio atgimimo. Nes atkurti sugriautą valstybę gali tik sąžiningi žmonės, siekiantys tiesos, darnos ir taikos. Todėl mūsų judėjime laukiame žmonių, kurie humanizmą taiko praktikoje ir politiką suvokia kaip tarnystę tautai, liaudžiai, žmogui. Sutelkti tokius žmones – ir išugdyti juos jaunojoje kartoje – yra pirmaeilė TEISINGUMO AUŠROS užduotis.

I. Esminės problemos konstatavimas

Lietuvą valdo gyventojų mažuma, kuri veikia savo naudai. Gyventojų dauguma lieka už borto. Todėl šalis krizėje.

Minėtą valdančiąją mažumą sudaro kelių socialinių sluoksnių susivienijimas. Tarp jų svarbiausieji yra penki: 1) užsienio ir vietinio stambiojo kapitalo savininkai, 2) biurokratijos viršūnės, 3) „tradicinių“ partijų vadovybė, 4) stambiosios žiniasklaidos savininkai ir 5) „savi“ ekspertai.

Šių penkių socialinių sluoksnių susivienijimą galima pavadinti mažumos susivienijimu už pinigus. Mažumos, kadangi susivienijimą sudaro vos keli tūkstančiai žmonių – tačiau tokių, kurie savo naudai valdo esminius įtakos svertus. Susivienijimu, kadangi jie veikia išvien, organizuotai, ir jokie rinkimai jo neišardo, o tik perstumdo kėdes vietomis. Už pinigus, nes esminis susivienijimo tikslas yra pasipelnijimas. Moralė – anot vieno žinomo Lietuvos bankininko – jiems yra „ne šio pasaulio dimensija“.

1) užsienio ir vietinio stambiojo kapitalo savininkai

Tai vienas įtakingiausių sluoksnių, mat jo rankose – strateginės reikšmės nuosavybė. Pastaroji, kaip žinia, yra svarbiausias materialinis resursas, galios pamatas mūsų materialiame pasaulyje. Tai įvarių korporacijų, bankų, stambiųjų gamyklų, gamtos išteklių savininkai. Daugybė saitų sieja šį sluoksnį Lietuvoje su atitinkamu, „motininiu“ sluoksniu užsienyje, pirmiausia – su vadinamuoju transatlantiniu (JAV ir ES) stambiuoju kapitalu. Kuris, suprantama, yra žymiai galingesnė jėga nei jo dukteriniai filialai Lietuvoje ir kitur.

2) biurokratijos viršūnės

Į jas patenka jėgos struktūrų, ypač spectarnybų, teisėsaugos vadovybė, taip pat kitų strateginių valdžios įstaigų aukščiausieji valdininkai. Šio sluoksnio jėga slypi tame, kad jis stabilus – rinkimai jam nebaisūs, nes jo niekas nerenka. Pagal įtaką biurokratijos viršūnės daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvoje, užima antrąją, o kartais ir pirmąją vietą. Mat įtakingieji valdininkai – ypač užsienio reikalų ministerijos bei spectarnybų atstovai – atlieka tarpininkų vaidmenį tarp galios centrų Vakaruose (Vašingtono, Londono, Berlyno, Briuselio) – ir protektorato (Lietuvos). Jie perduoda atitinkamas nuostatas bei „patarimus“ Prezidentui, Seimui (per „tradicinių“ partijų vadovybę), vyriausybei – ir toliau žemyn pagal hierarchiją.

Kita šio sluoksnio galingos įtakos priežastis yra ta, kad tai jis, o ne besikaitaliojantieji ministrai ar kiti politiniai vadovai vadovauja visam biurokratijos aparatui. Savo ruožtu, šis aparatas ruošia visus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus. Seimas retokai juos atmeta – o jei ir atmeta, tai projektus „tobulina“ vis tas pats biurokratijos aparatas. Dar viena šio sluoksnio galios priežastis – apie Lietuvos piliečius, įskaitant apie patį elitą, kaupiama specialiųjų tarnybų informacija. Papildomas šio sluoksnio įtakos šaltinis – glaudūs ryšiai su tarptautine, ypač su Vašingtono ir Briuselio biurokratija bei kitų tarpvalstybinių institucijų viršūnėmis.

3) „tradicinių“ partijų vadovybė

Su atsikiromis, retomis ir asmeninėmis išimtimis, ši vadovybė yra glaudžiais saitais – pažintimis, akcijomis, giminystės ryšiais, interesais – suaugusi su pirmais dviem sluoksniais. Tuo galima įsitikinti pagal balsavimus Seime. Ši vadovybė yra atitrūkusi nuo partinių apačių, kurios dažnokai ir nežino apie jų vadovybės sandorius su stambiuoju užsienio ir vietos kapitalu ar su įtakingiausiais valdininkais.

„Tradicinių“ partijų vadovybės vaidmuo išauga tuomet, kai reikia mobilizuoti rinkėjus ateiti į rinkimus. Tą vaidmenį ji išmoko atlikti. Ji taip pat – per jį aplankančius lobistus – derina Seimo sprendimus su stambiuoju užsienio ir vietos kapitalu – bei su vietinės ir globalios biurokratijos viršūnėmis.

4) stambiosios žiniasklaidos savininkai (bei jų samdomi žurnalistai)

Šiandieninėje sistemoje žiniasklaida yra tiesiog verslas. Kurį dažniausiai valdo stambus (ir dargi užsienio) kapitalas. Didžiausias pajamas šis biznis gauna iš reklamos. Esamoje sistemoje be reklamos žianiaskaida tiesiog neišgyventų. Reklamą žiniasklaidoje nusiperka daugiausia stambusis kapitalas ir valstybinės institucijos. Tuo pačiu kapitalas ir institucijos nusiperka ir įtaką, kryptį, eterį, informacijos pateikimo tendencijas. Ydingas ratas užsidaro – stambioji žiniasklaida tampa sistemos apologetu. Ir nebeįsileidžia kitokių nuomonių, nei jai sufleruoja mažumos susivienijimas už pinigus.

5) „savi“ ekspertai

Valdžiai reikalingi jai artimi vadybininkai, specialistai, nuomonės formuotojai bei šou-biznio „žvaigždės“. Mainais už geras valstybines bei privačias algas ar honorarus šis sluoksnis formuoja tokią visuomeninė nuomonę, kuri yra palanki ir naudinga mažumos susivienijimui už pinigus. Mažumai būtina paaiškinti daugumai, kodėl gi valdo mažuma, koks naudingas yra tų minėtų kelių tūkstančių žmonių valdymas likusiems 2 800 000 šalies gyventojų. Ir kokia sėkmės istorija tapo mūsų šalis.

Tačiau, nepaisant mažumos susivienijimo už pinigus sąlyginio tvarumo šiuos 30 metų, jis negali būti amžinas. Kiekvienas elitas turi aukso amžių ir nuopolio laikus. Be to, jis gali būti tvarus tik tuo atveju, jeigu ir dauguma gyventojų juo patenkinti. Kita elito ir jo tvarkos laikinumo priežastis yra nuo jo visiškai nepriklausanti įvykių dinamika pasaulyje, pasauliniuose centruose, ypač jeigu elitas nesugeba laiku jos perprasti.

II. Esminės problemos sprendimas

Taigi šalį valdo absoliuti gyventojų mažuma. O dauguma – iš savo darbo gyvenantys žmonės (ar jau išėję pensijon) – neturi balso šioje valstybėje. Tai visi samdomo fizinio ir protinio darbo darbuotojai. Tai ir smulkūs verslininkai. Ir eiliniai tarnautojai. Ir inteligentija. Ir valstietija. Ir bedarbiai.

Šios grupės yra kol kas atskiri, nevieningi socialiniai sluoksniai. Atskiri, nes jie dar iki galo nesuprato savo interesų bendrumo. Dalis jų dar mano, kad mažumos susivienijimo už pinigus atstovai pasikeis ir atsisuks į daugumą. Tačiau keli dešimtmečiai parodė, kad mažumos ir daugumos interesai – skirtingi. Net labai. Mažuma nori išlaikyti savo privilegijuotą padėtį piramidės viršūnėje.

O dauguma nori žmogiško gyvenimo. Elementaraus teisingumo ir moralės. Žmogiškų algų. Orios senatvės. Žmogiškos visuomenės, kurioje vyrautų žmogiški santykiai, pagarba krašto tradicijoms, kalbai, kultūrai. Ir etikos sampratai. (Tik tai ir išsaugotų Lietuvą kaip unikalią mūsų Tėvynę.) Todėl ir galima drąsiai teigti: daugumą sudarančių sluoksnių – samdomų darbuotojų, smulkaus verslo, eilinių tarnautojų, inteligentijos, valstietijos, pensininkų, bedarbių – interesas yra tas pats. Bendras.

(Būna, tiesa, prieštaros tarp smulkiame versle dirbančių samdomų žmonių ir to verslo savininkų – dėl didesnių algų, darbo sąlygų. Tačiau šią prieštarą galima pašalinti tada, kai valstybė apsaugo smulkųjį verslą nuo stambaus verslo ir biurokratų spaudimo, duoda jam atsipūsti, užsidirbti.)

Sluoksniai, susijungę į mažumos susivienijimą už pinigus, seniai suprato savo intereso bendrumą. Todėl stambus kapitalas, stambieji biurokratai, „tradicinės partijos“, stambioji žiniasklaida ir stambieji vadybininkai veikia išvien.

Laikas savo interesų bendrumą suprasti ir sluoksniams, kurie sudaro daugumą. Samdomo protinio ir fizinio darbo žmonės, smulkieji verslininkai, valstiečiai, inteligentija, eiliniai tarnautojai, pensininkai, bedarbiai – visi jie turi bendrą interesą. Kai interesas bendras, tai ir veikti verta bendrai.

Turime organizuoti savo susivienijimą. Daugumos susivienijimą už žmogiškumą. Kaip instrumentą atgauti valstybę. Ir atsvarą mažumos susivienijimui už pinigus. Tai, kad mes sudarome absoliučią gyventojų daugumą, dar nieko nereiškia. Gerai organizuota mažuma visada įveiks prastai organizuotą daugumą.

III. TEISINGUMO AUŠRA ir jos reikalavimai

Mūsų judėjimas siekia tapti politine jėga, kuri telkia ir organizuoja minėtą daugumą bei jos labui atkuria sugriautą valstybę. (Jeigu atskiri mažumos atstovai pereis į daugumos pusę – tuo geriau bus visiems.)

Šiandien atkurti suniokotą valstybę įmanoma tik atkuriant socialinį teisingumą bei gerus santykius su kaimynais.

TEISINGUMO AUŠRA – kairioji patriotinė jėga.

Valstybei reikalinga vertybių skalė

Pradėję niokoti Lietuvą, mažumos atstovai pirmiausiai griovė humanistinę moralę. Jie eliminavo sąvokas „sąžinė“, „garbė“, „draugystė“, „kolektyvas“. Ir pakeitė jas savais erzacais – „interesas“, „pelnas“, „konkurencija“, „individas“.

Jiems pavyko. Valstybė be bendruomeniškų orientyrų žlugo. Todėl atkuriant ją, pirmiausia reikia atkurti tikrąją, žmogiškųjų vertybių skalę. Pradėsime nuo jos diegimo mūsų judėjime. Tuo pačiu TEISINGUMO AUŠRA siekia bendradarbiavimo sutarčių su dvasingumą ugdančiomis kultūros, švietimo ir religinėmis bendruomenėmis – ypač su tomis, kurias atstumia valdančioji mažuma. Naująją kartą galime tinkamai išugdyti tik bendromis pastangomis.

Valstybei reikalingas tikslas

Šalies Konstitucijos tekste šiuo metu nėra svarbiausio – nėra įvardintas valstybės tikslas. Yra tik tokia 1-ojo straipsnio formuluotė: „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.“ Šis sakinys yra abstraktus. Tai forma, nenusakanti valstybės turinio.

Todėl Konstitucijoje būtina įvardinti valstybės turinį: „Valstybė visas pastangas skiria kiekvieno žmogaus būtiniems dvasiniams ir materialiniams poreikiams tenkinti: ji užtikrina jo teisę į maistą, būstą, sveikatą, darbą, poilsį, skatina jo ir visos tautos kūrybiškumo bei dvasingumo išlaisvinimą ir pažadinimą – bei panaikina žmogaus išnaudojimą žmogumi. Tokia valstybė tampa tikrąja, liaudies demokratija.“

Valstybė be tikslo yra betikslė. Kai atsiranda tikslas, valstybė įgauna vystymosi vektorių.

Valstybei reikalinga taika

Būtina stabdyti dabar valdžios varomą karo bei rusofobijos propagandą, užsakytą iš tolimojo užsienio. Ir atkurti normalius santykius su visais kaimynais. Liautis kištis į jų vidaus reikalus. Diplomatijos esminė paskirtis – teikti naudą kiekvienam šalies gyventojui. (Mažesnės dujų, elektros, kuro kainos, prekyba, kultūriniai mainai.) Nėra didesnio absurdo, kai valstybės užsienio politika kelia grėsmę jos pačios gyventojų saugumui.

Karinių blokų kūrimas – ir juoba jų plėtra – skaldo Europą. Europa be kolektyvinės saugumo sistemos, įtraukiančios visas kontinento šalis – Europa be ateities. Tai Europa ant didelių konfliktų slenksčio, ką jau ne kartą paliudijo istorija.

Būtina stabdyti karo propagandą, ženkliai sumažinti karinį Lietuvos biudžetą, o išlaisvintas lėšas skirti esminėms visuomenės reikmėms.

Valstybei reikalingas savarankiškumas

Šiuo metu Lietuva vykdo užsienio kuratorių nurodymus. Todėl reikalingas naujas referendumas dėl narystės ES, kadangi pirmasis referendumas dėl ES buvo papirktas alaus buteliais ir skalbimo milteliais. Lai sprendžia patys žmonės. Į NATO mus irgi priėmė be referendumo. Todėl reikalingas ir referendumas dėl NATO. Tuo tarpu dabar Lietuvoje dislokuoti užsienio kariniai daliniai tiesiogiai pažeidžia 137-tą Konstitucijos straipsnį. Jų neturi likti.

Lietuvai reikalingas vadovas

Iš valstybės institucijų Konstitucijoje pirmasis yra paminėtas Seimas (V skirsnis), šitaip parodant jo viršenybę. Tuo tarpu kitas skyrius skelbia: „Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.“ Šitą dviprasmybę reikia pašalinti. Ir – atsižvelgiant į pragaištinas 30 metų seimokratijos pasekmes – suteikti Prezidentui realius valstybės vadovo įgaliojimus. (Pavyzdžiui, būtina išplėsti jo teisę skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, ypač tuomet, kai seimokratija paskęsta intrigose.)

Paraleliai reikia išplėsti žmonių dalyvavimą valdyme, palengvinant referendumų sušaukimo procedūrą. Referendumams sušaukti turi pakakti 50 000 parašų, o ne dabartinių 300 000. Taip pat būtina suteikti piliečiams teisę atšaukti visų lygių deputatus. Tai vienas iš esminių būdų užtikrinti asmeninę politikų atsakomybę. (Prezidentą gali atšaukti referendumas.) Perteklinio Seimo narių skaičiaus (141) sumažinimas iki 101 – seniai pribrendęs reikalas. O per 30 metų išsipūtusį Lietuvos valdininkijos aparatą būtina sumažinti bent ketvirtadaliu. Esminių įstatymų projektai turi būti plačiai pristatomi per LRT – visuomenės svarstymui.

Keisti rinkimų sistemą

Reikalaujame sumažinti rinkiminį barjerą (Seimo, EP ir savivaldybių rinkimuose) – nuo 5 iki 1 procento. Mažinti išpūstus rinkiminius užstatus, nes jie varžo nepasiturinčių kandidatų teises. Leisti dalyvauti rinkimuose visuomeninėms organizacijoms. Tuo pačiu – nebefinansuoti jokios partijos iš valstybės biudžeto. Rinkimuose negali dalyvauti organizacijos, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoja užsienis.

Nėra teisingumo – nėra valstybės

Korupcija šalyje išplitusi, nes teisėsauga ne tik jos nežaboja, bet dažnai pati ją skatina. Tvyro ir politinė korupcija, kuomet pareigūnai pasiduoda politikų spaudimui. Dar Šv. Augustinas sakė: „Valstybė be teisingumo – tik plėšikų gauja.“ (Neveltui konservatoriai atvirai įvardino save kaip „šaiką“.) Todėl reikia suteikti piliečiams teisę kas ketverius metus tiesiogiai rinkti Specialųjį Prokurorą. Jis gautų tautos įgaliojimą pakelti numarintas, valstybei didelę žalą padariusias bylas. Specialusis Prokuroras bus įgaliotas jas ištirti, atskiru įstatymu panaikinant joms senaties terminą. Jis taip pat galėtų, kilus pagrįstiems įtarimams dėl vilkinimo ar korupcijos, iš Generalinės prokuratūros perimti bylų tyrimą.

Būtina didinti bausmes už valstybės lėšų vagystes ar jų iššvaistymą. Bauda už tai turi 10 kartų viršyti valstybei padarytą žalą bei apimti viso nusikaltusiojo asmens turto konfiskavimą. Korupciniams nusikaltimams – jokio senaties termino.

Siūlome suteikti piliečiams teisę tiesiogiai rinkti ir atšaukti teisėjus. Tai skatins skaidrumą. Teisėjai būtų renkami visais lygiais – nuo apylinkės iki aukščiausiojo teismo. Metas įvesti priesiekusiųjų tarėjų teismuose pareigybes. Esamas Konstitucinis teismas turi būti išformuotas kaip nuolatos priimantis politizuotus sprendimus – jo narius turi irgi tiesiogiai rinkti (ir esant reikalui – atšaukti) piliečiai.

Pagal minėtą pamatinį principą – tauta skiria ir bet kada atšaukia valdininkus – paruošime įstatymą, nustatantį valdininkų rinkimų ir atšaukimų tvarką.

Antstoliai gali būti tik valstybiniai, kaip ir notarai.

Be žodžio laisvės nyksta kitos laisvės. Todėl reikės atšaukti keletą baudžiamojo kodekso straipsnių, kriminalizuojančių nuomonių įvairovę.

Lietuvos piliečiams privalo būti atvertos visos šiandien aklinai užvertos valdiškų įstaigų durys. Mes, valdininkus išlaikantys piliečiai, privalome gauti prieigą prie jų kabinetų tada, kai mums to reikia.

Ūkis

Būtina keisti 46-tą Konstitucijos staipsnį, kuris teigia: „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.“ Nėra ko stebėtis, kad viskas, net strateginiai objektai, buvo privatizuoti. Tai skatino pati Konstitucija. Pasaulinė praktika rodo, kad valstybinė ar mišri strateginių objektų nuosavybė yra teisingesnė ir naudingesnė visuomenės daugumai.

Todėl Konstitucija turi būti atitinkamai pakeista ir joje įrašytas teiginys, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios, valstybinės ir visuomeninės (kooperatinės, municipalinės bei kt.) nuosavybių formų derme.

Strateginę reikšmę valstybės išlikimui bei visuomenei turinčiuose objektuose (ne smulkiame ar vidutiniame versle) turi dominuoti visuomeninė nuosavybė. Nuosavybių formų proporcijas TEISINGUMO AUŠROS Vyriausybė nustatys, atsižvelgusi į objekto svarbą, efektyvumo ir socialinio teisingumo kriterijus. Tai padės mums išardyti stambias privačias monopolijas, kurios dusina smulkiuosius bei vidutinius verslininkus.

Visi buvę ir esami valstybės ekonominiai bei finansiniai sandoriai privalo būti išslaptinti – čia neturi galioti jokia komercinės paslaptis, tapusi priedanga aukščiausio masto valstybinei korupcijai.

Žemės resursai turi priklausyti valstybei. Žemė negali būti pardavinėjama užsieniečiams.

Valstybė skatina vietinę gamybą kaip ūkinio savarankiškumo pagrindą.

Ūkis be planingo vystymosi – ūkis be ateitis. Būtina įsteigti Ūkio planavimo komisiją prie Prezidentūros.

Teisingi mokesčiai ir socialinė apsauga

Socialiniams kontrastams sumažinti reikia labiau apmokestinti patį turtingiausią visuomenės sluoksnį. Jis yra nedidelis, bet valdo didžiulius resursus, dažnu atveju gautus per neteisėtą valstybinio (mūsų) turto privatizaciją 1990-aisiais. Šį sluoksnį reikia apmokestinti prabangos prekių mokesčiu, dideliais mokesčiais dideliam nekilnojamam turtui. Taip biudžetas gaus naujas pajamas.

Reikia įvesti realius progresinius mokesčius (kuo mažiau uždirbi – tuo mažiau esi apkrautas mokesčiais). Stambiausioms įmonėms reikia padidinti pelno mokestį. Šia prasme siektina orientuotis į Skandinaviją, kur valstybė per mokesčius peskirsto nemažą bendrojo vidaus produkto dalį, visos visuomenės labui.

Lietuvoje veikiančios tarptautinės įmonės visus mokesčius turi mokėti Lietuvos biudžetui.

Kas ketvirtį būtina iš naujo apskaičiuoti minimalų gyvenimo lygį ir, atsižvelgiant į tai, automatiškai indeksuoti pinigines išmokas: pensijas, minimalius atlyginimus, stipendijas, pašalpas, kt.

Vidutinė senatvės pensija turi siekti ne mažiau kaip 70% vidutinio darbo užmokesčio.

Siekiamybė – šeimos išlaidos komunalinėms paslaugoms neturi viršyti 10% jos pajamų.

Siekiamybė – 6 valandų darbo diena (nemažinant atlyginimų), kad žmonės turėtų daugiau poilsio.

Auditas

Metas atlikti visaapimantį valstybės ir savivaldybių auditą. Šiuo metu valdžia slepia didelę biudžeto dalį nuo visuomenės. Laikas praverti valstybės piniginę, viską tiksliai suskaičiuoti – ir tada bus galima biudžetą teisingai perskirstyti. Tai padės grąžinti į biudžetą „dingstančius“ milijardus.

Būtina susigrąžinti Lietuvos nacionalinio banko nepriklausomybę nuo ES. Kuris galėtų sukontroliuoti įsigalėjusius užsienio bankus šalyje. Įkurti valstybinį komercinį banką, teikiantį pigesnes paslaugas nei užsienio bankai Lietuvoje.

Nacionalinės Lietuvos tradicijos

Lietuviai neturi kitos Tėvynės, išskyrus Lietuvą. Kaip neturi jos ir kitos čia nuo seno gyvenančios tautos. Todėl lietuviškumo išsaugojimas – tautos išlikimo garantas. Lietuvių kalba privalo grįžti į viešąsias erdves, iš kur ją išstūmė anglų. Tautinės, liaudies tradicijos turi būti prikeltos ir atgaivintos po smūgio, kurį joms sudavė 1990-aisiais prasidėjusi masinės „kultūros“ invazija, su nuolatine smurto ir materializmo propaganda.

Taip pat saugosime visų Lietuvoje nuo seno gyvenančių tautų tradicijas. Jų atstovai turi vėl pasijusti pilnaverčiais visuomeninio gyvenimo dalyviais. Jie turi atgauti atitinkamą eterio dalį valstybinėje žiniasklaidoje jų kultūros reikmėms ir atgauti dirbtinai uždarytas jų švietimo įstaigas.

Šeima

Darni, gausi, valstybės saugoma, remiama ir puoselėjama šeima – Lietuvos atgimimo ir išlikimo garantas. Šeimą kuria vyras ir moteris. Tik tokia šeima – kaip visuomenės ląstelė – ir gali būti pateikiama kaip lygiuotinas pavyzdys mūsų vaikams. Tuo tarpu kiekvienas suaugęs žmogus gali rinktis, jeigu nori, savo lytinę orientaciją. Bet tai yra tik jo asmeninis reikalas. Pasisakome prieš „naujojo genderizmo“, lyčių keitimo propagandą.

Švietimas, mokslas, kultūra

Švietimas, mokslas ir kultūra nėra „paslauga“. Nes nėra „dvasinių poreikių rinkos“. Yra natūralus žmogaus poreikis šviestis. Tas poreikis turi būti patenkintas. Tam ir yra atitinkamos valstybės įstagos. Ir tas poreikis turi būti patenkintas nemokamai.

Būtina baigti bevaisę švietimo sistemos orientaciją tik į Vakarus, kur švietimas seniai šlubuoja. Visa švietimo, mokslo ir kultūros sistema turi siekti esminio tikslo – maksimalios žinių gausos ir kokybės perteikimo jaunimui. Geriausias patriotas yra kritiškas ir savikritiškas žmogus.

Sveikata

Šiuolaikinė valstybė turi pakankamai rezervų, kad sveikatos apsauga ir sveikatinimas būtų nemokami. Nes sveikatos apsauga nėra „paslauga“. Kadangi nėra ir negali būti „ligų ir ligonių rinkos“. Yra žmonės. Ir jeigu valstybė negali pasirūpinti ligoniais, tuomet kam ji reikalinga.

Sveikatos įstaigos turi veikti ir mažose gyvenvietėse (pirminė grandis).

Ilgos eilės patekti pas gydytojus – tai užslėptas žmonių naikinimas.

Valstybė privalo kontroliuoti vaistų kainas, o jei įstatymai tai draudžia, jie yra keistini. Vaistas nėra „prekė“. Tai gyvybinis ligonio poreikis.

Vakcinacija gali būti tik savanoriška. Tuo labiau, kad naujų vakcinų efektyvumas dar nėra iki galo įrodytas. Žmonių segregacija pagal skiepijimosi/nesiskiepijimo kriterijų yra antikonstitucinė. Vakcinų pasiūlą reikia išplėsti ir nedaryti iš jos „geopolitinio“ klausimo.

Valstybė privalo vykdyti plataus masto sveikatinimo, aktyvaus laisvalaiko ir sveikos gyvensenos propagavimo programas.

Žemės ūkis

Pasaulinė praktika parodė, kad žemės ūkis plėtojasi tik tada, kai jį remia valstybė. Neneigdama stambių privačių bei šeimos ūkių, valstybė pirmenybę turi teikti stambiems kooperatiniams ūkiams, kadangi jiems sukurti reikia mažiau lėšų ir laiko. Be to, juose efektyviau panaudojami naujausi technikos pasiekimai, garantuojama žmogaus socialinė sauga.

Fizinis lavinimas ir sportas

Fizinio lavinimo ir sporto masiškumas ir prieinamumas – žmonių sveikatos laidas. Būtina atkurti sugriautą ir nemokamą fizinio lavinimo ir sporto masiškumo sistemą. Be jos kaip bazės neišsivers ir sporto profesionalai, aukšto meistriškumo sportininkai, kurių beturime vis mažiau – ir būtent dėl ką tik paminėtos priežasties.

Valstybės informacinė ir istorinė politika

LRT vadovybė turi būti pakeista dėl šališkumo ir uždarumo nuo nuomonių įvairovės.

Valstybei taip pat reikės nutraukti finansavimą visoms privačioms žiniasklaidos priemonėms, privatiems institutams, ekspertams, konsultantams, viešųjų ryšių kompanijoms ir „influenceriams“. Nes per šį finansavimą valdančioji grupuotė prisijaukina privačius UAB‘us ir taip susina pilietinę visuomenę bei žodžio laisvę.

Dabartinė oficiali istoriografija yra keistina, nes ji iškraipo šalies istoriją, ypač XX amžiaus. Ji oficialiai įteisina lietuviško paveldo naikinimą – ir pateisina valdančiosios mažumos (bei jos kuratorių iš užsienio) dešimtmečiais vykdomą antilietuvišką bei rusofobišką vidaus ir užsienio politiką. Mes atkursime objektyvią Lietuvos istoriografiją.

***

Kad įgyvendintume šią programą, mes telkiame sąžininingų ir ryžtingų profesionalų komandą. Ieškome jaunimo, savanorių, bendruomenininkų, kad visus juos įtrauktume į valstybės valdymą. Valstybė – tai mes.

Šiam tikslui taip pat telkiame plačią nesisteminių jėgų koaliciją.

2021 11 27

***

Программа

К гуманному обществу

Программа общественного движения «ЗАРЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (TEISINGUMO AUŠRA)

Основная цель движения — реально гуманное, социально справедливое общество и государство. Такое государство все усилия направляет на удовлетворение необходимых духовных и материальных потребностей: обеспечивает права человека на пищу, жильё, безопасность, здравоохранение, труд, отдых, свободу совести и слова, побуждает его и весь народ к освобождению и пробуждению духовности и творческих возможностей, устраняет эксплуатацию человека человеком. Такое государство становится по-настоящему государством народной демократии.

Препятствием для этих целей является современный антигуманный порядок, как в мире, так и в Литве, когда господствует меньшинство, владеющее огромными материальными и идеологическими ресурсами и имеющее свои узко – ограниченные цели. Интересы большинства не учитываются и не соблюдаются.

Возрождение Литвы начинается с духовно-морального возрождения. Так как возродить разрушенное государство могут лишь глубоко порядочные люди, стремящиеся к правде, гармонии и миру. Поэтому в нашем движении ждем людей, для которых гуманизм является нормой жизни (применяется ими на практике) и которые воспринимают политику как служение народу, человеку. Сплотить таких людей – взрастить их в новом поколении – первоочередная задача общественного движения ЗАРЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

I. Определение сущностной проблемы

Литвой управляет меньшинство, которое действует в своих интересах. Большинство жителей остается не у дел. Поэтому в стране кризис.

Упомянутое меньшинство, управляющее страной, состоит из объединения нескольких социальных слоёв. Основных среди них пять: 1) зарубежные и местные собственники крупного капитала, 2) бюрократическая верхушка, 3) руководство «традиционных» партий, 4) собственники крупных средств массовой информации и 5) «свои» эксперты.

Объединение этих пяти социальных слоёв можно назвать объединением меньшинства за деньги. Это меньшинство, так как объединение состоит лишь из нескольких тысяч человек — однако из таких, которые в своих целях владеют рычагами существенного влияния. Это объединение, так как они действуют заодно, организованно, поэтому ни какие выборы его не разрушают, а лишь в результате переставляют местами властные стулья Это объединение меньшинства за деньги, потому что главным смыслом объединения является обогащение. Мораль – по словам одного известного литовского банкира «явление не этого мира».

1) зарубежные и местные собственники крупного капитала

Это один из влиятельнейших слоёв, потому что в его руках — собственность стратегического значения, которая, как известно, является главным материальным ресурсом, основой могущества в нашем материальном мире. Это собственники различных корпораций, банков, крупных хозяйственных объектов, природных ресурсов. Многое связывает этот слой в Литве с соответствующим «материнским» слоем за границей, в первую очередь — с так называемым трансатлантическим (США И ЕС) глобальным капиталом, который, сам по себе, является более мощной силой, чем его дочерние филиалы в Литве и в других странах.

2) бюрократическая верхушка

В неё попадает высшее руководство силовыми структурами, преимущественно спецслужбами, руководство органов правопорядка, а так же высшие чиновники других стратегических властных учреждений. Сила этого слоя кроется в том, что он стабилен – выборы ему не страшны, потому что его никто не выбирает.

По своему влиянию бюрократическая верхушка большинства стран, в том числе и Литвы, занимает второе, а иногда и первое место во властной йерархии. Так как влиятельные чиновники — особенно из министерства иностранных дел и представителей спецслужб — выполняют роль посредников между центрами силы на Западе (Вашингтоном, Лондоном, Берлином, Парижем, Брюсселем) — и их протекторатом (Литвой). Они передают соответствующие указания и «советы» Президенту, Сейму (через руководство «традиционными» партиями) – и далее вниз по иерархии.

Другая причина мощного влияния этого слоя в том, что он, а не постоянно меняющиеся министры и другие политические руководители, руководят всем бюрократическим аппаратом. В свою очередь, этот аппарат готовит все проекты законов и других правовых актов. Сейм иногда их отклоняет – но если это и происходит, то проект «совершенствует» всё тот же бюрократический аппарат.

Ещё одна причина мощи этого слоя заключается в том, что о гражданах Литвы, в том числе и об элите, спецслужбы собирают всю возможную информацию.

Дополнительный источник влияния этого слоя – тесные связи с международной бюрократией из Вашингтона и Брюсселя и бюрократическими верхами других стран.

3) руководство «традиционных» партий

С отдельными редкими и личными исключениями, эта «партийная элита» своими знакомствами, акциями, родственными связями, интересами и другим глубокими связями срослось с первыми двумя слоями. В этом можно убедится при голосовании в Сейме. Это партийное руководство оторвалось от партийных низов, которые зачастую и не знают о сделках своего «начальства» с зарубежным и местным капиталом или с влиятельными чиновниками.

Влияние руководства «традиционных» партий вырастает тогда, когда надо мобилизовать избирателей на выборы. Это они научились делать. Они так же – с помощью лоббистов – согласуют решения Сейма с крупным зарубежным и местным капиталом, а так же с местной и международной бюрократической верхушкой.

4) собственники влиятельных средств массовой информации (в т. ч. нанимаемые ими журналисты)

В современной общественной системе средства массовой информации являются просто бизнесом, которым чаще всего управляет крупный (и в основном зарубежный) капитал. Наибольший доход этот бизнес получает от рекламы. В существующей системе, без рекламы средства массовой информации просто не выживут. Рекламу заказывают чаще всего крупный капитал и государственные учреждения. Тем самым капитал и гос.учреждения приобретают влияние, во многом определяют направление, эфир, способы предоставления информации. Порочный круг замыкается – влиятельные средства массовой информации становятся апологетами системы. И не допускают иного мнения, кроме как одобренного сплоченным меньшинством за деньги.

5) «свои» эксперты

Для власти нужны близкие ей управленцы, специалисты, пиар-менеджеры и «звёзды» шоу-бизнеса. В обмен на хорошие государственные и частные зарплаты или гонорары этот слой формирует такое общественное мнение, которое благосклонно и полезно сплочённому меньшинству за деньги. Меньшинству необходимо объяснить большинству, почему же это меньшинство управляет им и насколько полезно управление этого упомянутого меньшинства в несколько тысяч человек за деньги, большинству жителей страны. И какой в связи с этим «истории успеха» добилась наша страна.

.

Однако, несмотря на условную стабильность сплочённого меньшинства за деньги за последние 30 лет, оно не может быть вечным. Каждая элита имеет свой золотой век и время упадка. Кроме того, она может быть долговечной лишь в том случае, если большинство жителей ею довольны.

Другой причиной для временности её господства является полная независимость от неё динамики событий в мире, особенно в мировых геополитических центрах, и особенно если элита не в состоянии вовремя это осмыслить.

II. Решение сущностной проблемы

Таким образом страной управляет абсолютное меньшинство её жителей. А большинство – живущих за счет своего труда (или уже вышедших на пенсию) людей – не имеют голоса в своём государстве. Это наёмные работники физического и умственного труда. Это мелкие предприниматели. Рядовые служащие. Интеллигенция. Крестьяне. Безработные.

Эти группы пока разобщены, атомизированы и разрозненны на социальные слои. Они ещё пока до конца не понимают общности своих интересов. Часть из них ещё думает, что представители меньшинства объединения за деньги изменятся и обратятся к интересам большинства. Однако несколько десятилетий показали, что интересы меньшинства и большинства – разные. Даже очень. Меньшинство хочет сохранить своё привилегированное положение на верхушке пирамиды.

А большинство хочет жить по-человечески. Оно хочет элементарной законности и порядка. Нормальных зарплат. Достойной старости. Гуманного общества, в котором преобладали бы человеческие отношения, уважение к традициям края, языку, культуре. И этические ценности. (Только это сохранит Литву как нашу уникальную Родину). Поэтому мы можем смело утверждать: у социальных слоёв составляющих большинство – наёмных работников, мелких предпринимателей, рядовых служащих, интеллигенции, крестьян, пенсионеров, безработных — интересы одинаковые. Общие.

(Бывают, правда, противоречия между наёмными работниками, занятыми в мелком бизнесе и собственниками этого бизнеса – из-за уровня зарплат, условий труда и др. Однако это противоречие можно устранить тогда, когда государство поддерживает мелкое предпринимательство, защищает его от давления крупного капитала и бюрократического головотяпства, создает оптимальные условия деятельности, даёт заработать).

Социальные слои меньшинства за деньги давно поняли общность своих интересов. Поэтому крупный капитал, чиновники и бюрократы, «традиционные» партии, влиятельные средства массовой информации и крупные управленцы действуют за одно.

Время понять общность своих интересов и тем слоям, которые составляют большинство. Людям умственного и физического труда, мелким предпринимателям, крестьянам, интеллигенции, мелким служащим, пенсионерам, безработным – у всех у них общий интерес. Когда интерес общий, то и действовать необходимо сообща.

Большинство должно организовать своё движение. Создать объединение большинства за человечность как инструмент возрождения государства. В противовес объединению меньшинства за деньги. То, что мы составляем абсолютное большинство жителей, пока ничего не означает. Хорошо организованное меньшинство всегда одолеет плохо организованное большинство.

III. ЗАРЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ и её требования

Наше движение будет стремиться стать политической силой, которая сплотит и организует упомянутое большинство и в их интересах возродит утерянную самостоятельную государственность. (Если отдельные представители меньшинства перейдут на сторону большинства – от этого лучше будет всем).

Сегодня восстановить государственный суверенитет возможно лишь восстановив социальную справедливость и хорошие отношения с соседями и другими странами.

ЗАРЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ – левая патриотическая сила.

Государству необходима шкала ценностей

Приступив к разорению Литвы, представители меньшинства в первую очередь разрушили человеческую мораль. Они обесценили понятия «совесть», «честь», «дружба», «коллектив». И заменили их на свои низкопробные – «интерес», «прибыль», «конкуренция», «индивид».

Это им удалось. Государство разрушается без общинных интересов. Поэтому воссоздавая его, в первую очередь надо воссоздать настоящую шкалу человеческих ценностей. Начнём с её внедрения в нашем движении. Тем самым ЗАРЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ стремится к договорному сотрудничеству с общинами, взращивающими культуру и духовность, с образовательными и религиозными организациями — особенно с теми, которых оттолкнуло господствующее меньшинство. Новое поколение сможем надлежащим образом воспитать лишь общими усилиями.

Государству необходима цель

В настоящее время в тексте Конституции страны отсутствует главное – не определена цель государства. Лишь в 1-вой статье записано: «Литовское государство является независимой демократической республикой». Это запись абстрактна. Это лишь форма без государственного содержания.

Поэтому в Конституции необходимо определить назначение государства: «Государство все усилия направляет на удовлетворение необходимых духовных и материальных потребностей каждого человека и обеспечивает права людей на пищу, жильё, безопасность, здравоохранение, труд, отдых, свободу совести и слова, побуждает его и весь народ к освобождению и пробуждению созидательных начал и творческих возможностей, устраняет эксплуатацию человека человеком. Такое государство становиться по-настоящему государством народной демократии».

Государство без цели является бесперспективным. Когда появляется цель, государство получает вектор развития.

Государству необходим мир

Необходимо остановить нагнетаемую властью пропаганду войны и русофобии, заказанную из дальнего зарубежья. И восстановить нормальные отношения со всеми соседями и другими странами. Прекратить вмешиваться в их внутренние дела. Основная задача дипломатии – содействовать благополучию каждого жителя страны. (Уменьшение цен на газ, электричество, топливо, поощрение торговли и культурных обменов). Нет большего абсурда, когда внешняя политика государства вызывает угрозу безопасности для самих её жителей.

Создание военных блоков и тем более их расширение – раскалывает Европу. Европа без новой системы коллективной безопасности, включающей все страны – Европа без будущего. Иначе Европа окажется на пороге больших конфликтов, как уже ни раз было в истории.

Необходимо остановить милитаристскую пропаганду, значительно уменьшить военный бюджет, а высвобожденные средства направить на главные потребности общества.

Государству необходима самостоятельность

В настоящее время государство выполняет заказы зарубежных кураторов. Поэтому необходим правдивый референдум о членстве в ЕС, так как первый референдум о вступлении в ЕС был подкуплен бутылками пива и стиральным порошком. Пусть решают сами люди. В НАТО нас тоже втащили без референдума. Поэтому необходим референдум о членстве в НАТО. Тем более, что дислоцированные в нашей стране в настоящее время, зарубежные военные группировки частично нарушают 137 статью Конституции. Они не должны оставаться на нашей территории.

Литве нужен глава государства

Из государственных структур на первом месте в Конституции упомянут Сейм (V глава), тем самым акцентируется и его главенство во всей системе власти. В то же время другой раздел провозглашает: «Президент Республики является главой государства». Эту двусмысленность надо устранить. И, учитывая губительные достижения сеймократии за последние 30 лет, предоставить Президенту действенные полномочия главы государства. (Например, необходимо расширить его права по объявлению внеочередных выборов в Сейм, особенно тогда, когда сеймократия утопает в интригах).

Дополнительно необходимо расширить возможность участия людей в управлении, облегчая процедуру созыва референдума «снизу». Для созыва референдума должно хватить 50 000 подписей, а не как сейчас 300 000. Так же необходимо предоставить гражданам право отзывать депутатов всех уровней. Это один из действенных методов обеспечить личную ответственность политиков.

(Президента может отозвать так же референдум). Избыточное количество членов Сейма (141) уменьшить до 101 – давно назревшее дело. А за 30 лет раздувшийся чиновничий аппарат необходимо сократить хотя бы на четверть. Проекты основных законов должны широко представляться на Литовском радио и телевидении – для общественного обсуждения.

Изменить систему выборов

Требуем понизить барьер прохождения (в Сейм, ЕП и на муниципальных выборах) – с 5 до 1 процента. Уменьшить раздутый денежный залог на выборах, так как он ограничивает права кандидатов — по существу устанавливает имущественный ценз. Разрешить участвовать в выборах общественным организациям. Тем самым не следует финансировать политические партии из государственного бюджета. В выборах не могут участвовать организации, которые прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.

Нет справедливости – нет государства

Коррупция в стране разрослось, потому что правоохранительная система не только её не сдерживает, но часто сама её поощряет. Сохраняется и политическая коррупция, когда правоохранители попадают под давление политиков. Ещё Св. Августин утверждал: «Государство без справедливости — банда разбойников». (Не зря консерваторы открыто называют себя «шайкой»).

Поэтому надо предоставить гражданам право каждые четыре года прямым голосованием избирать Специального прокурора. Он получит от народа полномочия возобновлять списанные дела, нанёсшие государству большой вред. Спец прокурор будет уполномочен их проанализировать, отдельным законом отменив срок их давности. Он так же смог бы, при возникновении обоснованных подозрений из-за проволочек или коррупции, перенимать расследование дел из Генеральной прокуратуры.

Необходимо повысить наказание за хищение государственных средств или их разбазаривание. Штраф за это должен в 10 раз превышать ущерб нанесённый государству, включая конфискацию всего имущества виновника. Коррупционным преступлениям — никакого срока давности.

Предлагаем предоставить гражданам право прямым голосованием избирать и отзывать судей. Это будет способствовать большей объективности и независимости судебных процессов. Судьи должны избираться на всех уровнях – от участковых до верховного суда. Пора ввести суды присяжных. Существующий Конституционный суд должен быть расформирован, как постоянно принимающий политизированность решения — его членов прямым голосованием должны избирать (а при необходимости – отзывать) граждане.

По упомянутому фундаментальному принципу — народ назначает и в любое время отзывает своих назначенцев — подготовим закон, определяющий порядок избрания и отзыва чиновников.

Судебные исполнители могут быть только государственными, как и нотариусы.

Без свободы слова пропадают и другие свободы. Поэтому придётся отозвать несколько статей уголовного кодекса, которые криминализируют разнообразие мнений.

Гражданам Литвы должны быть открыты все двери государственных учреждений наглухо закрытых в настоящее время. Мы, граждане, содержащие чиновников, должны иметь доступ в их кабинеты, когда нам это понадобится.

Экономика

Необходимо изменить 46 статью Конституции, которая утверждает: «Экономика Литвы основана на частной собственности, свободе личной предпринимательской деятельности и инициативе». Нечего удивляться, что вся бывшая общенародная собственность, даже стратегические объекты, была приватизирована. Этому способствовала сама Конституция. Мировая практика показывает, что государственная или смешанная форма собственности является более эффективной и справедливой для большинства общества.

Поэтому Конституция должна быть соответственно изменена и в ней записано утверждение, что экономика в Литве основана на сочетании частной, государственной и общественной (кооперативной, муниципальной и др.) форм собственности.

В отношении хозяйственных объектов, имеющих стратегическое значение с точки зрения сохранения и развития государства и общества, должна доминировать общественная собственность (это не относится к мелкому и среднему бизнесу). Пропорции между разными формами собственности определит Правительство ЗАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, исходя из общественной значимостью объекта, экономической эффективности и социальной направленности соответствующей формы. Это поможет нам разрушить крупные частные монополии, которые душат мелких и средних предпринимателей.

Все бывшие и настоящие государственные экономические и финансовые сделки должны быть обнародованы — здесь не должно быть ни каких коммерческих тайн, ставших прикрытием государственной коррупции высшего порядка.

Земельные ресурсы должны принадлежать государству. Землю нельзя продавать иностранцам.

Государство поддерживает местную промышленность как основу хозяйственной самостоятельности.

Экономика без планового развития — экономика без будущего. Необходимо учредить Комиссию по планированию хозяйственно-экономической деятельности при президентуре.

Справедливые налоги и социальная поддержка

Для сглаживания социальных контрастов необходимо повысить налоги для наиболее богатой прослойки общества. Она не велика, но управляет огромными ресурсами, чаще всего полученными во времена несправедливой приватизации государственной (нашей) собственности в 1990-ых годах. Для этой прослойки надо ввести налоги на элитную собственность, увеличить налоги на крупную недвижимость. Так бюджет получит дополнительные доходы.

Необходимо ввести реальные прогрессивные налоги (чем меньше зарабатываешь — тем меньше налоговое бремя). Крупным предприятиям необходимо повысить налог на прибыль. Здесь имеет смысл ориентироваться на Скандинавские страны, где государство с помощью налогов перераспределяет значительную часть общего внутреннего продукта во благо всего общества.

Действующие в Литве международные предприятия все налоги должны платить в бюджет Литвы.

Ежеквартально необходимо заново пересчитывать минимальный прожиточный уровень, в соответствии с этим автоматически индексировать денежные выплаты: пенсии, минимальные зарплаты, стипендии, пособия, и др.

Средняя пенсия по старости должна составлять не менее 70 % от среднего заработка.

Надо стремиться, чтобы расходы семьи на коммунальные услуги не превышали 10 % её дохода.

Будем осуществлять переход к 6 часовому рабочему дню (при сохранении зарплаты), чтобы люди больше имели свободного времени.

Аудит

Время провести аудит в государстве и муниципалитетах в полном объёме. В настоящее время государство скрывает большую часть бюджета от общества. Настало время открыть государственный кошелёк, всё точно подсчитать — тогда будет возможность правильно перераспределить бюджет. Это поможет вернуть в бюджет «пропавшие» миллиарды.

Необходимо вернуть Национальному банку Литвы независимость от ЕС. Он смог бы контролировать укоренившиеся в стране зарубежные банки. Необходимо так же создать государственный коммерческий банк, который будет предоставлять более дешёвые услуги, чем зарубежные банки в Литве.

Национальные традиции в Литве

У литовцев нет другой Родины кроме Литвы. Как не имеют её и другие национальности, проживающие здесь с давних пор. Поэтому сохранение национального идентитета – гарант сохранения нации. Литовский язык должен вернуться в общественное пространство, откуда его вытеснил английский. Национальные народные традиции должны быть возрождены и оживлены после удара 1990-ых и вторжения массовой «культуры» с её постоянной пропагандой насилия и материальной выгоды.

Мы так же выступаем за сохранение и развитие национальных традиций разных национальных меньшинств, которые живут здесь издавна. Их представители должны вновь почувствовать себя полноценными участниками общественной жизни. Им должна быть возвращена соответствующая часть эфира на государственном теле и радио – вещании для представления своих культурных ценностей и восстановлены искусственно закрытые учебные заведения.

Семья

Гармоничная, многодетная, охраняемая государством, поддерживаемая и лелеемая семья — гарант возрождения и сохранения Литвы. Семью создают мужчина и женщина. Лишь такая семья как ячейка общества может быть представлена как пример для подражания нашим детям. В то же время каждый взрослый человек может выбирать, если он хочет, свою половую ориентацию. Но это лишь его личное дело. Мы выступаем против пропаганды так называемых «нетрадиционных половых отношений».

Образование, наука, культура

Образование, наука и культура не являются «услугой». Потому, что нет «рынка духовных потребностей». Есть естественная потребность человека в просвещении. Эта потребность должна быть удовлетворена. Для этого и существуют соответствующие государственные учреждения. И эта потребность должна удовлетворятся бесплатно.

Необходимо прекратить бесперспективную ориентацию образовательной системы лишь на Западные страны, где образование давно хромает. Вся система образования, науки и культуры должна стремиться к главной цели — максимальной полноте знаний и качеству образования для молодёжи. Лучшим патриотом является критически мыслящий и самокритичный человек.

Здравоохранение

Современное государство имеет достаточно резервов, чтобы медицина и охрана здоровья были бесплатными. Потому что охрана здоровья не является «услугой». Потому что нет и не может быть «рынка болезней и больных». Есть люди. И если государство не может позаботиться о больных, тогда зачем оно вообще нужно.

Учреждения здравоохранения должны работать и в малых населённых пунктах (первичное звено).

Длинные очереди к врачу — это скрытый геноцид людей.

Государство обязано контролировать цены на лекарства, а если закон это делать запрещает, то его необходимо менять. Лекарство не является «товаром». Это жизненная необходимость для больного.

Вакцинация должна быть только добровольной. Тем более, что эффективность новых вакцин пока до конца не доказана. Сегрегация людей по признаку привитый/не привитый является антиконституционным. Предложение вакцин надо расширить и не делать из этого «геополитики».

Государство обязано выполнять программы по оздоровлению населения, активному отдыху и пропаганде здорового образа жизни.

Сельское хозяйство

Мировая практика показывает, что сельское хозяйство развивается лишь тогда, когда его поддерживает государство. Не отказываясь от крупных частных или семейных хозяйств, государство должно отдавать приоритет крупным кооперативным хозяйствам, потому что для их создания необходимо меньше средств и времени. Кроме того, в них эффективнее используются достижения новой техники, гарантирована социальная защищённость человека.

Спорт

Массовость и доступность спорта – источник здоровья народа. Необходимо восстановить разрушенную систему бесплатного массового спорта. Без неё, как основы, не состоится и профессиональный спорт высших достижений, которых у нас остаётся всё меньше и меньше — по причине только что упомянутой.

Информационная и историческая политика государства

Руководство ЛРТ должно быть заменено из-за тенденциозности и закрытости от разнообразия мнений.

Государству также надо прекратить финансирование всех частных средств массовой информации, частных институтов, экспертов, консультантов, компаний по внешним связями и блогеров. Потому, что с помощью такого финансирования властвующая группировка покупает и подкупает частные АО и так гнобит гражданское общество и свободу слова.

Современная официальная трактовка истории должна быть изменена, так как она искажает историю страны, особенно историю ХХ века. Она официально узаконила уничтожение литовского национального наследия – оправдывает десятилетиями проводимую меньшинством (и его кураторами из-за границы) антилитовскую и русофобскую внутреннюю и внешнюю политику. Мы восстановим объективную историографию Литвы.

***

Чтобы выполнить эту программу, мы создаём команду из честных и решительных профессионалов. Ищем молодёжь, добровольцев, единомышленников, чтобы всех их вовлечь в управление государством. Государство – это мы.

Для этих целей также будем стремится к созданию широкой коалиции внесистемных оппозиционных сил.

2021 11 27