Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

 

 

TEISINGUMO AUŠRA – kairioji patriotinė jėga, kuri siekia telkti ir organizuoti daugumą Lietuvos žmonių, atstatant sugriautą ir praradusią suverenitetą valstybę. Šiandien tai padaryti įmanoma tik atkuriant socialinį teisingumą bei gerus santykius su kaimynais. Pagrindinis mūsų judėjimo tikslas – realiai humaniška, socialiai teisinga visuomenė bei valstybė, kuri užtikrina žmogaus teisę į maistą, būstą, saugumą, sveikatą, darbą, poilsį, į sąžinės ir žodžio laisvę, skatina žmogaus ir visos tautos bei liaudies kūrybiškumą ir dvasingumą – bei panaikina žmogaus išnaudojimą žmogumi. Tokia valstybė tampa tikrąja, liaudies demokratija.

***

ABOUT US

THE DAWN OF JUSTICE is a left-patriotic movement that seeks to gather and organize the majority of Lithuania’s people in rebuilding a state that’s been wrecked and stripped of its sovereignty. Today this can only be done by means of re-establishing social justice and good relations with neighboring countries. The main goal of our movement is a really humane, socially just society and state that would ensure people’s right to food, housing, safety, health, work, rest, freedom of conscience and freedom of speech, that would encourage the creativity and spiritual development of the nation and the people and of every single person, that would abolish the exploitation of man by man. Such a state would become the true people’s democracy.

***

О НАС

Заря Справедливости — лево – патриотическая сила, которая стремится сплотить и организовать большинство жителей Литвы для восстановления разрушенного и утратившего суверенитет государства. В настоящее время это возможно только на основе восстановления социальной справедливости и хороших отношений с соседями. Основная цель нашего движения — общество реального гуманизма и социально справедливое государство, которое гарантирует право человека на продукты питания, жильё, безопасность, здоровье, труд, отдых, на свободу слова и совести, способствует и поощряет развитие творческого потенциала и духовности человека и народа — устраняет эксплуатацию человека человеком. Такое государство по праву становится реальным государством народной демократии.

***

10 „TEISINGUMO AUŠROS“ REIKALAVIMŲ

BROLIAI IR SESĖS LIETUVOS!

Atėjo valanda veikti. Trauktis nebėra kur!

Nes landsbergių valdžia laužo Konstituciją. Atiminėja mūsų teises ir laisves. Ištrėmė milijoną žmonių į Vakarus. Moka mums grašius, o patys pampsta ant prichvatizuoto turto. Naikina lietuvių kalbą, kultūrą, o prigimtinę šeimą iškeitė į „naująjį genderizmą“. Į referendumą dėl ES atviliojo alaus buteliais. O į NATO mus įvėlė be jokio referendumo. Kaip baudžiauninkai vykdo ES ir JAV direktyvas, naikindami Tėvynės suverenumą. Kelia kainas – dujų, šildymo, elektros, maisto, degalų – bet ne algas ir pensijas. Įtraukė mus į NATO nusikaltimus Irake, Libijoje, Afganistane. Sukurstė perversmą Kijeve, pilietinį karą Ukrainoje – ir troško kraujo Minske. Bet atgal gavo migrantų bangą, kurios nesuvaldė – nes prieš tai pasisavino sienai skirtus pinigus. Provokatorių avantiūros smogė per mūsų kišenes, nes netekome rusiško ir baltarusiško tranzito. Pagal Vašingtono direktyvą jo įtakos agentai Lietuvoje išprovokavo dar ir Kiniją – ir sužlugdė ten dirbusius lietuvių verslininkus. Prisidengę gripo atmaina (korona), jie dar labiau žlugdo žmones. Taiko beveik fašistines priemones, ribodama nesiskiepyjusių teises.

Todėl landsbergių valdžiai mes sakome – LAUK! Visa valdžia turi eiti LAUK!

Valdžia – tai mažuma. O dauguma esame mes, paprasti Lietuvos žmonės. Tačiau mums reikalingas organizuotumas. Be organizacijos mes – niekas. Organizuoti mes – viskas. Todėl kuriasi nauja politinė partija „TEISINGUMO AUŠRA“. Joje telkiasi samdomo fizinio ir protinio darbo žmonės, smulkūs verslininkai, savarankiškai dirbantieji, inteligentija, jaunimas, pensininkai. Štai 10 esminių mūsų reikalavimų:

1. Asmeninė kiekvieno politiko atsakomybė padarius žalą valstybei ar žmogui.

2. Teisė atšaukti bet kurį Seimo narį gyventojų parašais. Teisė surinkus 50 000 parašų surengti referendumą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir ne tik dėl jųIšplėsti Prezidento įgaliojimus paleisti Seimą ir įvedant tvarką šalyje.

3. Vakcinacija gali būti tik savanoriška, nes naujų vakcinų efektyvumas dar nėra iki galo įrodytas. Žmonių segregacija pagal skiepijimosi/nesiskiepijimo kriterijų yra antikonstitucinė. Atšaukti „galimybių pasus“.

4. Šeimą kuria vyras ir moteris. Tai Lietuvos išlikimo garantas. Mes – prieš «naująjį genderizmą».

5. Tėvynės savarankiškumo atkūrimas. Tam tikslui – referendumo dėl narystės ES ir NATO sušaukimas, kadangi referendumas dėl ES buvo papirktas alaus buteliais, o dėl NATO jo net nebuvo. Tegul sprendžia tauta, o ne „elitas“.

6. Visaapimantis valstybės finansų auditas. Jis padės grąžinti į biudžetą „dingstančius“ milijardus. Pastarieji bus skirti ne „elito“ kišenei, o tautai – socialinei atskirčiai mažinti, teisingesnei sveikatos sistemai, sveikatinimui, naujai švietimo, kultūros ir sporto politikai.

7. Suteikti piliečiams teisę tiesiogiai rinkti Specialųjį Prokurorą. Jis gautų tautos įgaliojimą pakelti numarintas, valstybei didelę žalą padariusias bylas. Specialusis Prokuroras bus įgaliotas jas ištirti, atskiru įstatymu panaikinant joms senaties terminą. Jis taip pat galėtų, kilus pagrįstiems įtarimams dėl vilkinimo ar korupcijos, iš Generalinės prokuratūros perimti bylų tyrimą. Korupciniams nusikaltimams – jokio senaties termino. Taip pat siūlome suteikti piliečiams teisę tiesiogiai rinkti ir atšaukti teisėjus, visais lygiais, įskaitant ir Konstitucinį teismą.

8. Valstybė turi pakankamai rezervų, kad sveikatos apsauga ir sveikatinimas būtų nemokami. Jeigu valstybė negali pasirūpinti ligoniais, kam ji reikalinga? Sveikatos įstaigos turi veikti ir mažose gyvenvietėse (pirminė grandis). Ilgos eilės patekti pas gydytojus – tai užslėptas žmonių naikinimas. Valstybė privalo kontroliuoti vaistų kainas, o jei įstatymai tai draudžia, juos reikia pakeisti.

9. Smulkųjį verslą dusinančių monopolijų išardymas. Strateginę reikšmę valstybės išlikimui bei žmonių gerovei turinčių objektų ir gamtos resursų grąžinimas žmonių (valstybės) nuosavybėn.

10. Karo propagandos sustabdymas bei normalių santykių su kaimynais atkūrimas. Užsienio politika turi teikti ekonominę naudą kiekvienam Lietuvos gyventojui (mažesnės dujų, elektros, kuro kainos, prekyba ir t.t.).

Šiuos reikalavimus realizuosime greičiau, kai mūsų gretos išsiplės – ir jos jau plečiasi šalies miestuose, miesteliuose, kaimo vietovėse. Jau telkiasi sąžininingų ir ryžtingų profesionalų komanda.

Junkis prie mūsų.

Mes nugalėsim.

Algirdas PALECKIS

TEISINGUMO AUŠROS“ Iniciatyvinės grupės vardu

Platesnę programą (ir kitą informaciją) rasite portale: http://teisingumoausra.lt/

El . paštas jau.ausra@gmail.com

mob. + 370 699 34 244, + 370 608 77 523

Norintiems paremti: Sąskaita: LT88 3500 0100 1452 5654. (Gavėjas – Visuomeninių Projektų Centras)

***

10 требований “Зари Справедливости”

Братья и сёстры!

Настало время действовать! Отступать дальше некуда!

Власть ландсбергистов постоянно нарушает Конституцию. Отнимает у нас наши права и свободы. Миллион наших соотечественников она сослала на Запад, в эмиграцию. Платит нам гроши, а сама жирует за счёт «прихватизированной» бывшей общенародной собственности. Уничтожает наш язык и культуру, а традиционную семью разменяла на так называемый «новый гендеризм». На референдум по вопросу вступления в ЕС она заманила нас бесплатным пивом и стиральным порошком. В НАТО же нас затащила вообще без всякого референдума. Литву, которая уже давно могла достичь процветания, власть превратила в мишень для иностранных ракет и продолжает пропаганду войны. Эта власть послушно исполняет все директивы ЕС и США, уничтожает наш государственный суверенитет. Она постоянное повышает цены — на газ, на электроэнергию, на отопление, на продукты, на бензин. Зарплаты и пенсии между тем у нас одни из самых низких в Европейском Союзе. Власть втянула нас в преступные войны в Ираке, Ливии, Афганистане. Приложила руку к майдану в Киеве, к разжиганию гражданской войны в Украине — и провоцировала неудавшийся антиконституционный переворот в Белоруссии. В ответ мы получили волну нелегальных мигрантов, а деньги на укрепление границы были разворованы. Авантюрная внешняя политика привела к экономическим утратам, мы потеряли российский и белорусский транзит. По указке Вашингтона местные агенты влияния устроили и дипломатический конфликт с Китаем, в результате которого серьезно пострадал литовский бизнес. Под прикрытием борьбы с разновидностью гриппа (короновирусом) власть в еще большей степени ограничивает права человека, проводит насильственную вакцинацию ещё до конца не исследованными вакцинами, вводит платное тестирование, устанавливает разные антиконституционные запреты. Полуфашистскими методами осуществляется дискриминация и сегрегация жителей нашей республики.

Поэтому мы гворим ландсбергистской власти — ВОН!

Власть — это меньшинство. А большинство — это мы, граждане Литвы. Но нам нужна организация! Без организации мы ничего не сможем добиться. Поэтому в Литве мы создаём новую политическую партию – «Заря Справедливости». Она объединяет всех людей наемного труда, физического и умственного, мелких предпринимателей, самозанятых, интеллигенцию, молодёжь, пенсионеров.

Вот 10 наших самых главных требований:

1.Личная ответственность каждого политика и чиновника за нанесённый ущерб государству.

2. Право на отзыв любого члена Сейма путём сбора подписей граждан страны. Право на референдум по досрочным выборов в Сейм и по другим поводам после сбора 50 000 подписей. Расшириение права президента на роспуск Сейма и наведение порядка в стране.

3.Вакцинация только добровольная, поскольку эффективность вакцин ещё не доказана. Сегрегация людей по критерию вакцинации/не вакцинации является антиконституционным деянием. Требуем отменить так называемые «паспорта возможностей».

4. Семья создается мужчиной и женщиной. Это гарантия выживания народа Литвы. Мы против „нового гендеризма».

5. Восстановление самостоятельности нашего Государства. С этой целью должен быть созван реальный референдум о членстве в ЕС и НАТО, поскольку прежний референдум о членстве в ЕС был подкуплен бутылкой пива и стиральным порошком, а референдум о вступление в НАТО даже не проводился. Пусть решает народ, а не «элита».

6. Комплексный аудит государственных финансов. Это поможет вернуть в бюджет «исчезнувшие» миллиарды, которые будут предназначены не для «элиты», а для народа, для уменьшения социальной изоляции, более справедливой системы здравоохранения, образования, культуры, спорта и т. д.

7. Представить гражданам право путём прямого голосования выбирать Специального Прокурора. Он мог бы возобновить «замаринованные» криминальные дела, которые нанесли значительный ущерб государству. Спец- прокурор получит народный мандат на отмену срока давности для таких дел на основании отдельного закона. Он так же в случае необходимости и по подозрению в коррупции или намеренном затягивании расследования мог бы перенимать отдельные криминальные дела из прокуратуры. Мы так же предлагаем представить гражданам право выбирать судей всех уровней, включая и судей Конституционного суда.

8. Государство имеет достаточно резервов для обеспечения бесплатного характера здравоохранения и медицинского обслуживания. Если государство не может позаботиться о больных людях, то зачем оно нужно? Первичное звено здравоохранения должно действовать и в малых населённых пунктах. Длинные очереди к врачу и затянутая регистрация на приём недопустимы. Государство обязано контролировать цены на лекарства, а если законы это запрещают, значит они должны быть изменены.

9. Разрушение монополий, удушающих малый бизнес. Возврат в собственность народа (государства) объектов и природных ресурсов, имеющих стратегическое значение для существования государства и благополучия людей.

10. Прекращение милитаристской пропаганды и восстановление нормальных отношений с соседями. Внешняя политика должна приносить экономические выгоды каждому жителю Литвы (снижение цен на газ, электроэнергию, топливо, продукты питания и т.д). Внешняя политика не должна ставить под угрозу нашу собственную безопасность.

Эти требования мы сможем реализовать быстрее, если наши ряды будут умножаться, если будут появляться наши ячейки в деревнях, посёлках, городах. На сегодняшний день у нас уже сложилась сплочённая команда сознательных и решительных профессионалов.

Присоединяйся к нам!

Мы победим!

Альгирдас Палецкис

(От имени Инициативной группы «Зари Справедливости»)

Нашу развернутую программу (и иную информацию) найдёте на портале: http://teisingumoausra.lt/

E-mail: jau.ausra@gmail.com

mob. + 370 699 34 244, + 370 608 77 523

Банковский счёт: LT88 3500 0100 1452 5654. (Получатель – Visuomeninių Projektų Centras)

***

Moraliniai visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ principai

***

„Teisingumo Aušros“ publikacijų kriterijai