Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Tarptautinė video – konferencija

„Gera kaimynystė: MORALINĖ, KULTŪRINĖ IR EKONOMINĖ TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ RAIDA ĮTAMPOS EUROPOJE SITUACIJIJE“.

REZOLIUCIJA

Gera kaimynystė – daugialypė ir aktuali sąvoka, liečianti visas mūsų regiono gyvenimo sritis: ekonominę, karinę, politinę, kultūrinę, moralinę, psichologinę, ekologinę, socialinę ir kt. „Geros kaimynystės“ sąvoka yra vienas svarbiausių bendrųjų. tarptautinės teisės principų, kur „gėrio“ sąvoka akcentuoja teigiamus santykius tarp kaimyninių valstybių.

Dabartinėje Europoje didėjančios įtampos situacijoje šį principą Baltijos šalių valdantysis elitas visais būdais diskredituoja ir netgi kriminalizuoja, o geros kaimynystės judėjimo aktyvistai traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Konferencijos tikslas – visapusiškas šio tarptautinio bendradarbiavimo principo pagrindimas liaudiškos diplomatijos priemonėmis, istorinių, civilizacinių ir politinių bei teisinių jo aspektų identifikavimas, taip pat solidarumo su konferencijos organizatoriumi – lietuviška visuomenine organizacija „TARPTAUTIS GEROS KAIMYNYSTĖS FORUMAS“ – apraiška. Forumas pasisako už draugystės ir bendradarbiavimo tarp etninių grupių, tautinių bendrijų ir gyventojų, tradiciškai gyvenančių prieš 100 metų pietinėje Baltijos jūros pakrantėje susikūrusiose nacionalinėse valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tradicijų atkūrimą. taip pat su jomis besiribojančiomis valstybėmis ir jų piliečiais.

Konferencijoje dalyvavo mokslo atstovai: istorikai, ekonomistai, filosofai, politologai, taip pat pilietiniai aktyvistai, žmogaus teisių gynėjai, nepriklausomi žurnalistai iš Baltijos šalių ir kaimyninių bei kitų valstybių.

Konferencijos plenarinėje sesijoje pranešėjai aptarė su mūsų etninių grupių istorija ir dabartimi susijusius klausimus, analizavo skirtingus etninių santykių modelius, mūsų šalių politinių režimų specifiką ir jų raidos tendencijas, mūsų tautoms dėl užjūrio šeimininkų primestą civilizacinį ir formacinį pasirinkimą, šiuolaikines geopolitines realijas, aptarė Baltijos šalių politines aktualijas, įskaitant situaciją su politiniais kaliniais, pacifizmo problemomis, politine emigracija, demokratija ir kt.

Mes, tarptautinės konferencijos dalyviai, išreiškiame tvirtą įsitikinimą geros kaimynystės principo teigiama istorine misija, turinčia didelį potencialą sprendžiant kylančias konfliktines situacijas ir atkuriant taikią ir konstruktyvią mūsų valstybių tarptautinę politiką, taip pat turinčio reikšmingą potencialą tolesnei plėtrai.

Remiantis per šimtmečius susiklosčiusiomis pagrindinių religinių konfesijų tradicijomis tiek Europoje, tiek visame pasaulyje, kuriose skelbiamos humanistinės „meilės artimui“ idėjos, taip pat JT Visuotine žmogaus teisių deklaracija (1948 m.) Europos žmogaus teisių konvenciją, taip pat kitais tarptautiniais teisės aktais, ginančiais žmogaus teises ir laisves, Tarptautinis geros kaimynystės forumas priima šią rezoliuciją:

– Reikalaujame nutraukti antikonstitucinį Lietuvos visuomeninės organizacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“, jos vadovų ir aktyvistų persekiojimą.

– Reikalaujame reabilituoti nelegaliai deportuotus piliečius, paleisti iš kalėjimo politinius kalinius, nuteistus pagal sufabrikuotus „šnipinėjimo“ ir kitus politizuotus Baudžiamojo kodekso straipsnius, taip pat nutraukti politinių disidentų persekiojimą.

– Griežtai protestuojame dėl žodžio ir informacijos laisvės apribojimų, faktinio cenzūros įvedimo žiniasklaidoje ir daugelio užsienio televizijos kanalų bei interneto portalų uždarymo tariamu „propagandos ir dezinformacijos“ pretekstu.

– Siūlome kaimyninės Baltarusijos pavyzdžiu siekti Tarptautinio geros kaimynystės forumo padalinių steigimo kituose šalyse ir savo judėjimą paversti galinga tarptautine visuomenine jėga, mes esame už taiką, lygybę ir dialogą tarptautiniuose santykiuose, už teisingą pasaulio tvarką.

– Mes pasisakome už savo tautų istorinės atminties ir objektyvios istorinės tiesos visapusišką atkūrimą, be ištisų istorinių laikotarpių perbraukimo ir jodinimo, griežtai pasisakome prieš urvinę rusofobiją ir antisovietizmą, pakylėta į valstybinės politikos rangą.

– Raginame Baltijos šalių valdžios institucijas grįžti prie JT Chartijoje ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtinto geros kaimynystės principo, kaip bazinio užsienio politikos pagrindo, laikymosi ir atkurti normalius bei abiem pusėms naudingus santykius su Rusija ir Baltarusija.

– Raginame nedelsiant nutraukti karo veiksmus Ukrainos teritorijoje ir pasiekti taikos susitarimą visoms kariaujančioms šalims abipusiai priimtinomis sąlygomis.

– Bėgant metams visuomenininkai ir politikai sukaupė daug pretenzijų ir priekaištų vieni kitiems. Iškilus mums gresiančiam bendram pavojui kviečiame visus pamiršti prieštaravimus ir imtis bendros veiklos mūsų šalių labui.

– Geros kaimynystės judėjimo dalyviams rekomenduojame sukurti bendrą vieningą tarptautinį interneto resursą skleisti savo politikai ir ideologijai.

– Padaryti tokias konferencijas tradicinėmis ir rengti jas bent kartą per metus paeiliui kaimyninių valstybių teritorijose.

Konferencijos dalyviai, šių šalių atstovai:

Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika, Estijos Respublika, Baltarusijos Respublika, Moldovos Respublika, Ukraina

Konferencijos moderatorius: Tarptautinio kaimynystės forumo valdybos narys Kazimieras Juraitis

Konferencijos sekretorė: Anna Serbul

Vilnius

2023-03-18

***

Международная видео-конференция

«ДОБРОСОСЕДСТВО: НРАВСТВЕННОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИТУАЦИИ ЭСКАЛАЦИИ НАПРЯЖЕННОСТИ В ЕВРОПЕ»

РЕЗОЛЮЦИЯ

Добрососедство —многоаспектное и актуальное понятие, затрагивающее все сферы жизнедеятельности нашего региона: экономическую, военную, политическую, культурную, нравственную, психологическую, экологическую, социальную и т. д. Понятие «добрососедство» является одним из важнейших общих принципов международного права, где понятие «добро» подчеркивает позитивные отношения между соседними государствами.

В нынешней ситуации эскалации напряжённости в Европе этот принцип правящими элитами стран Балтии всячески дискредитируется и даже криминализируется, а активисты движения добрососедства преследуются в судебном порядке.

Целью проведения конференции является всестороннее обоснование данного принципа международного сотрудничества средствами народной дипломатии, выявление его исторических, цивилизационных и политико-правовых аспектов, а также проявление солидарности с организатором конференции – общественной литовской организацией «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДОБРОСОСЕДСТВА», выступающей за восстановление традиций дружбы и сотрудничества между народными этносами, национальными общинами и жителями традиционно проживающими в сформировавшихся на южном побережье Балтийского моря 100 лет назад, национальных государствах – Литве, Латвии и Эстонии, а также граничащих с ними государствах и их гражданами.

В работе конференции приняли участие представители науки: историки, экономисты, философы, политологи, а также гражданские активисты, правозащитники, независимые журналисты из стран Балтии и ряда соседних и иных государств.

На пленарном заседании конференции участники обсудили ряд вопросов, связанных с историей наших этносов, с анализом разных моделей межэтнических отношений, специфики политических режимов наших стран и тенденций их развития, навязанного нашим народам в угоду заокеанских хозяев цивилизационного и формационного выбора, современных геополитических реалий, рассмотрены политические актуалии балтийских стран, в том числе ситуация с политическими заключёнными, проблемы пацифизма, политэмиграции, народовластия и др.

Мы, участники Международной конференции выражаем твердое убеждение в позитивной исторической миссии принципа добрососедства, который обладает значительным потенциалом в разрешении возникающих конфликтных ситуаций и возвращении миролюбивой и конструктивной международной политики наших государств, а также существенными ресурсами для дальнейшего развития.

Опираясь на вековые традиции основных религиозных конфессий, как Европы так и всего Мира, где провозглашаются гуманистические идеи “любви к ближнему”, а также на Всеобщую декларацию прав человека ООН (1948 года), Европейскую конвенцию прав человека, а также другие международные юридические акты, защищающие права и свободы человека, Международный форум добрососедства принимает данную резолюцию:

– Требуем прекратить антиконституционное судебное преследование литовской общественной организации «Международный Форум Добрососедства», её руководителей и активистов.

– Требуем реабилитировать незаконно депортированных, освободить из мест тюремного заключения политических заключённых, которые осуждены по сфабрикованным «шпионским» и иным политизированным статьям Уголовного кодекса, а также прекратить гонения на политических диссидентов.

Выражаем решительный протест в связи с ограничениями свободы слова и информации, фактическим введением цензуры в СМИ и закрытием под надуманным предлогом «пропаганды и дезинформации» целого ряда иностранных ТВ -каналов и Интернет-порталов.

– Предлагаем по примеру соседней Беларуси добиваться учреждения в своих странах филиалов Международного Форума Добрососедства и превратить наше движение в мощную международную общественную силу, мы за мир, равенство и диалог в международных отношениях, за справедливое мироустройство.

– Выступаем за восстановление исторической памяти наших народов и объективной исторической правды в полном объёме, без перечёркивания и шельмования целых исторических периодов, и решительно высказываемся против оголтелой русофобии и бездумного антисоветизма, возведённых в ранг государственной политики.

– Призываем власти стран Балтии вернутся к соблюдению зафиксированного в Уставе ООН и иных международных правовых актах принципа добрососедства как базовой основы внешней политики и восстановить нормальные и взаимовыгодные отношения с Россией и Беларусью.

– Призываем немедленно прекратить военные действия на территории Украины и прийти к мирному соглашению на взаимоприемлемых для всех воюющих сторон условиях.

– За многие годы у общественников и политиков накопилось друг к другу много претензий и обид. Призываем всех перед лицом грозящей нам опасности, забыть про противоречия и начать совместную деятельность на благо наших стран.

– Участникам движения Добрососедства рекомендуем создать единый интернациональный интернет-ресурс для продвижения своей политики и идеологии.

– Подобные конференции сделать традиционными и проводить их не реже 1 раза в год поочерёдно на площадках наших сопредельных государств.

Участники конференции, представители следующих стран:

Литовская Республика, Латвийская Республика, Эстонская Республика, Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина

Ведущий конференции, член правления Международного форума добрососедства Казимерас Юрайтис

Секретарь конференции Анна Сербул

Вильнюс
2023-03-18