Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

2023 m. kovo 18 d. rengiama tarptautinė Baltijos šalių konferencija, kurioje bus svarstomi taikos ir taikios bei geros kaimynystės klausimai/18 марта 2023 года созывается международная конференция стран Балтии, на которой будут обсуждаться вопросы мира и мирного добрососедства

***

Baltijos šalių opozicinių jėgų konferencija

Pasaulio utilizatorių sueiga Davose tai startas kryptingam puolimui, karui prieš Rusiją kvailių ir politinių psichopatų rankomis. Baltijos šalys privalo aktyviai priešintis ir išreikšti savo poziciją, karui ne! Mes nedalyvausime vieni kitų naikinime, mes trisdešimt metų gyvenome geroje ir saugioje kaimynystėje su slavų tautomis. Rusija ir Baltarusija buvo mūsų ekonominio augimo garantas. Būtent rytų rinka ,plačiai atvėrusi vartus suteikė plėtros galimybes. Negalime ir neturime teisės, kažkieno užsakymu, smogti peiliu į nugarą broliams ir sesėms iš rytų. V.Zelenskio veikla pražūtinga visam europiniams blokui.

Kovo 18 dieną Tarptautinis geros kaimynystės forumas organizuoja išplėstinę Baltijos šalių konferenciją, tikslas – ieškoti priemonių ir galimybių karinio konflikto baigčiai ir suvereniteto atgavimui. Teisinis nihilizmas, bujojantis mūsų šalyse, naikina valstybingumo pamatus, sutryptos žmogaus teisės, nebeliko jokios vilties demokratijos apraiškoms. Perrašoma istorija, griaunami paminklai, naikinamas kultūrinis paveldas. Priešais valstybingumui skelbiama muzika, literatūra, meno dailės kūriniai.

Laikas pasakyti “gana, mūsų kantrybė baigėsi”. Nevalia asmenys, šiuo metu administruojantys Baltijos šalis, kartu su visais kitais karo kurstytojais ir jo maitintojais, turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus žmoniškumui.

Kviečiu būti drąsiais, atsakingais ir sąžiningais. Apginkime žmogų ir jo teises, apginkime rytdieną, karui NE!

Erika Palšauskaitė Švenčionienė

***

Конференция оппозиционных сил стран Балтии

Экономический Форум мировых утилизаторов в Давосе — это начало целенаправленной атаки, войны против России руками дураков и политических психопатов. Страны Балтии должны активно выступать против и выразить свою позицию, нет войне! Мы не будем участвовать в уничтожении друг друга, мы тридцать лет жили в добром и безопасном соседстве со славянскими народами. Россия и Беларусь были гарантами нашего экономического роста. Именно восточный рынок широко распахнул свои ворота и дал нам возможности для развития. Мы не можем и не имеем права вонзить нож в спину нашим братьям и сестрам с востока по чьей-то указке. Деятельность В. Зеленского губительна для всего европейского блока.

18 марта Международный форум добрососедства организует расширенную конференцию стран Балтии, целью которой является поиск средств и возможностей для прекращения военного конфликта и восстановления суверенитета. Правовой нигилизм, свирепствующий в наших странах, разрушает основы государственности, попираются права человека, не остается надежды на проявления демократии. История переписывается, разрушаются памятники, уничтожается культурное наследие. Музыка, литература, произведения искусства объявляются врагами государственности.

Пришло время сказать «хватит, наше терпение кончилось». Неуполномоченные лица, которые в настоящее время управляют странами Балтии, вместе со всеми другими поджигателями и сторонниками войны должны быть привлечены к ответственности за преступления против человечности.

Я призываю вас быть смелыми, ответственными и честными. Защитим человека и его права, защитим наше завтра, НЕТ войне!

Эрика Палшаускайте Швянчёнене

TA informacija